Taisyklės

Kaiptaip.lt parduotuvės taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Kaiptaip.lt internetinės parduotuvės taisyklės galioja perkant Kaiptaip.lt parduotuvėje, esančioje internete adresu kaiptaip.lt.

2. Kaiptaip.lt gali keisti parduotuvės taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo. Klientui apsiperkant parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą Kaiptaip.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą taisyklėms paspausdamas. Tais atvejais, kai klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti (atsisakyti) užsakymo, priešingu atveju laikoma, jog klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės taisyklėmis.

4. Kaiptaip.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika

1. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris;  elektroninis paštas; kiti, pristatymui būtini duomenys. Kaiptaip.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Kaiptaip.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Kaiptaip.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais. Detalesnė informacija pateikiama atskirame dokumente šioje nuorodoje

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka prekes, o jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Kaiptaip.lt patvirtina, kad kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Paskutiniame lange sugeneruojami visi kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą Kaiptaip.lt. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Kaiptaip.lt parduotuvės taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą klientas nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

4. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Kaiptaip.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Kaiptaip.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp kliento ir Kaiptaip.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Kaiptaip.lt gauna patvirtinimą iš kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.

5. Klientui pateikus užsakymą, Kaiptaip.lt sistema automatiškai atsiunčia klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei kliento pateikti duomenys.

6.  Kaiptaip.lt gavus pranešimą iš banko, jog klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš parduotuvės pirkti, klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp kliento ir Kaiptaip.lt vykdymo pradžios momentu.

7.Kliento pateiktas užsakymas saugomas Kaiptaip.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

8. Visais atvejais laikoma, jog klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Kaiptaip.lt parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

9. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Kaiptaip.lt parduotuvėje.

2. Kaiptaip.lt nurodo, o klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių. Taip pat prekių įpakavimas savo forma ir išvaizda gali skirtis nuo vaizduojamo Kaiptaip.lt parduotuvėje.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.

5. Kaiptaip.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu Kaiptaip.lt, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Kaiptaip.lt kaltės. Kaiptaip.lt per protingą, su klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. Kaiptaip.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Kaiptaip.lt įsipareigoja tokias prekes klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.2. Kaiptaip.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.3. Kaiptaip.lt įsipareigoja pateikti klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Kaiptaip.lt neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Kaiptaip.lt.

6.4. Kaiptaip.lt visais atvejais pateikia klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.

6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Kaiptaip.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Kaiptaip.lt parduotuvėje nurodytų būdų: naudodamasis savo banku internete sistema, pavedimu į Kaiptaip.lt banko sąskaitą; kurjeriui, pristatančiam prekes klientui.

2. Klientas sutinka su tuo, kad Kaiptaip.lt neturi prisiimti atsakomybės už tai, kad atliekant pavedimą už prekes, bankas nuskaičiuoja už tai komisinį mokestį.

3. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Kaiptaip.lt gavus apmokėjimą už prekes.

VI. Prekių grąžinimas

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.

2. Tokią teisę klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši kliento teisė siejama su tuo, jog klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.

3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

a) nebuvo naudojamos;

b) nebuvo sugadintos;

c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

d) neprarado prekinės išvaizdos.

e) kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.

f) nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės ir kt.)

Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, įskaitant ir nenuimtą nuo prekių Kaiptaip.lt plombą bei lipdukus. Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti Kaiptaip.lt prekių įsigijimo dokumentus.

4. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės:

a) parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;

b) kūdikių drabužėliai;

c) siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;

d) liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai.

e) spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai

f) pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai

g) žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis

5. Norint grąžinti prekę reikia parašyti laiška el. paštu: info@kaiptaip.lt. Kiekvienas atvejis sprendžiamas individualiai.

6. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus.

7. Prekių keitimo į kitą dydį, spalvą arba modelį atveju pakartotinas pristatymas yra nemokamas.

8. Prekių grąžinimo atveju sumokėta suma už prekę/-es grąžinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susitarimo dėl pinigų grąžinimo. Pristatymo ir grynų pinigų surinkimo (COD) mokestis nėra grąžinamas.

VII. Prekių pristatymas

1. Kaiptaip.lt įsipareigoja prekes pristatyti klientui per laikotarpį, nurodytą prekės meniu, kuris svyruoja iki 15 darbo dienų.Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Kaiptaip.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Kaiptaip.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, pasirinkti prekių pristatymo laiką (nurodomas laiko intervalu) bei asmenį, kuris priims prekes.

3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais kliento pateiktais duomenimis, klientas neturi teisės reikšti Kaiptaip.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4. Kaiptaip.lt visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl kliento kaltės arba nuo kliento priklausančių aplinkybių.

5. Klientas privalo nedelsiant informuoti Kaiptaip.lt elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

6. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Kaiptaip.lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

7. Tais atvejais, kai priėmus prekes klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Kaiptaip.lt.

VIII. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai Kaiptaip.lt turi būti teikiami elektroniniu paštu info@kaiptaip.lt arba telefonu   +370 620 95306. 

2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp kliento ir Kaiptaip.lt vyksta valstybine kalba.

3. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 7 dienas jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos klientui.

4. Tokią savo galimybę klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).

5. Kaiptaip.lt, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyti padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.

IX. Avalynės dėvėjimo ir priežiūros taisyklės

1. Prieš pradedant dėvėti avalynę 

Prieš audamiesi naują avalynę pirmą kartą, būtinai impregnuokite. Tokiu būdu apsaugosite batus ne tik nuo vandens, bet ir nuo purvo.  Impregnavimo priemonė turi būti užpurškiama tris kartus paeiliui kas 20 minučių.  Kadangi žmogaus kojos kasdien išskiria maždaug 20 g vandens, kad jūsų batai spėtų išdžiūti reikia mažiausiai 24 valandų. Vadinasi, kasdien avėti tą pačią avalynę taip pat nerekomenduojama

2. Pagrindinės taisyklės:

Griežtai draudžiama bet kokio tipo avalynę plauti skalbimo mašinoje ar su vandeniu, nešvarią avalynę reikia valyti su specialiomis batų valymo priemonėmis ir tik sausą. Negalima avalynės džiovinti ant radiatoriaus ar priešais saulę. Patartina prikišti į batus laikraščių ir palikite kambario temperatūroje kol savaime išdžius. Ilgaaulius batus stenkitės laikyti jų natūralioje padėtyje, nelankstant bato aulo. Taip ilgiau išlaikysite pirminę bato formą. Impregnantu, kremu, valymo priemonėmis, batų tepalu purkškite  tik sausus batus. Pasibaigus sezonui, batus išvalykite, išvėdinkite, išpurkškite impregnantu ir tik tada sandėliuokite.

3. Lygios odos avalynės priežiūra

Lygi oda – tai visų rūšių oda, turinti lygų, uždarą paviršių. Lygiai odai priskiriamos ir „randuotos bei matinės odos“. Šaltuoju sezono laiku, sugrįžus iš lauko, nuo tokios avalynės visų pirma speciailiai tam skirta priemone reikia pašalinti ištirpusio snieko kuntūrus ir keliuose naudojamą druskos mišinį. Po to leisti avalynei išdžiūti naturaliai ir jai išdžiūvus impregnuoti. Kasdienei lygios odos priežiūrai vertėtų naudoti blizgantį batų tepalą, be to, subtilų blizgesį avalynei suteikia ir vaško pagrindu pagaminti aerozoliai. Jeigu batai labai nešvarūs, purvui valyti vertėtų įsigyti specialiai tam skirtą šepetį, spalvai atgaivinti reikėtų mažesnio šepetėlio, o poliruoti avalynę patogu poliravimo skudurėliu.

4. Verstos odos avalynės priežiūra

Būtina naudoti versta odai ir zomšai skirtas valymo kempines ir valiklius. Susiriebalavusias ir nešvarias avalynės paviršiaus vietas galima išvalyti kombinuotu šepetėliu.  Nešukuojant odos, jos plaukeliai sukibs, ir batai neteks savo grožio, atrodys nudėvėti. Šiltuoju metų laiku itin populiarios vandens ir žolės dėmes iš odos pašalinančios kombinuotos putos, žiemai puikiai tiks priemonės, iš zomšinės ir veliūrinės odos išimančios sniego kontūrus.

5. Lakuotos ir blizgios odos avalynės priežiūra

Lako blizgintojas batams suteikia ne vien blizgesį, bet ir slidumą, tad prie jų beveik nelimpa purvas. Be to, lakinė oda išsiskiria dar ir tuo, kad jos nereikia impregnuoti. Lakuota odą nerekomenduojama dėvėti esant minusinei temperatūrai. Metalo spalvos ir „perlamutrinė“ oda labai primena lakinę, tačiau yra už ją minkštesnės, tad reikia įsigyti specialių priemonių. Dažniausiai jos tepamos plonu sluoksniu ir po to poliruojamos skudurėliu.

Šios taisyklės parengtos remiantis avalynės gamintojų avalynės priežiūros nurodymais.

 

X. Garantinės sąlygos laikrodžiams

Visiems laikrodžiams yra taikoma 2 metų garantija, garantija pradeda galioti nuo laikrodžio įsigyjimo datos. Garantija yra taikoma tik tiems gedimams, kurie galėjo atsirasti dėl gamyklinio broko laikrodžio mechanizmui. Garantija netaikoma:

1. Natūralaus nusidėvėjimo atveju;

2. Jei laikrodis buvo sugadintas dėl neatsargaus jo naudojimo;

3. Laikrodžio korpuso, karūnėlės gedimams;

4. Maitinimo elementams;

5. Jeigu laikrodis buvo remontuojamas ne oficialaus atstovo servise;

6. Apyrankės gedimams;

7. Subraižytam, ar sudaužytam stiklui.

Kokybiškų prekių grąžinimas, remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

Jeigu Jums netiko įsigytų prekių spalva, dydis, modelis ar kita, Jūs galite jas grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pristatymo dienos. Netikusias prekes nemokamai pakeisime į kitas tokios pačios vertės prekes arba analogišką prekę, arba grąžinsime už prekes sumokėtus pinigus. Grąžinama suma yra be siuntimo mokesčio, t.y. grąžinama tik prekės vertė.

Norėdami grąžinti prekes rašykite el. paštu: info@kaiptaip.lt

Grąžinant prekes būtina pateikti prekių įsigijimo dokumentus, t.y. prekės užsakymo numerį.

Norimas grąžinti prekes siųsti adresu: MB “4 strategijos” Kaiptaip.lt, Baltų pr. 147-8, Kaunas. Į siuntinį su preke būtina įdėti laišką su asmeniniais rekvizitais, sąskaitos numeriu ir užsakymo numeriu.

Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

– Prekės nebuvo naudojamos (dėvimos, avimos ir pan.).

– Prekės nebuvo sugadintos.

– Kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.

– Nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės ir kt.).

– Grąžinamos prekės yra pilnos komplektacijos ir išlaikė savo prekinę išvaizdą.

Kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei tai yra:

– garso ir vaizdo kūriniai ir fonogramos bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinės programos, jei pažeistos pakuotės apsaugos;

– laikraščiai, žurnalai ar kiti periodiniai leidiniai;

– prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;

– kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Pinigų grąžinimo ir prekių keitimo procedūra

Jūsų gražinamos prekės yra pristatomos į pardavimo vietą, kur įvertinama, ar prekės buvo grąžintos laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Keitimo atveju dėl pakartotino prekių pristatymo arba atsiėmimo yra tariamasi individualiai el. paštu arba telefonu.

 

Prekių keitimo į kitą dydį, spalvą arba modelį atveju pakartotinas pristatymas yra nemokamas.

Jeigu keičiamų prekių kainos skiriasi, susidaręs skirtumas yra grąžinamas klientui arba turi būti primokėtas.

Prekių grąžinimo atveju sumokėta suma už prekę(-es) grąžinama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo susitarimo dėl pinigų grąžinimo. Pinigai grąžinami tik į tą sąskaitą iš kurios buvo apmokėtas užsakymas.

Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis telefonu: +370 620 95306